Infiniti QX50 Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czy rozwiązano problem z możliwością wystąpienia ktoś z kogoś było "usterka"?
Oddjakiefos czasu mam z tym problem...
Na początku układu, że utworzyliśmy problem od początku początku w oponach...ale w serwisie, w którym pojawia się komunikat, że pojawia się ten komunikat.
Później późniejszeem, że to problem akumulatorem (w swoim modelu tylko 1 akumulator), po jego serwisie w serwisie...nadal pojawia się ten problem.
czy ktoś z był zaradził temu problemowi?
Cy to uszkodzenie komputera samochodu? A może to zwarcie przewodów elektrycznych w pojeździe?
 

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Have you resolved the problem with the possibility that someone from someone was "malfunctioning"?

From time to time I have a problem with it ...

At the beginning of the layout that we created the problem from scratch in the tires ... but in the site where the message appears that this message appears.

Later, it was a problem with the battery (only 1 battery in my model), after its service in the service ... this problem still appears.

Has anyone remedied this problem?

Does this damage the car's computer? Or is it a short circuit in the electrical wires in the vehicle?
 

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Czy rozwiązałeś problem z możliwością, że ktoś od kogoś "nie działa prawidłowo"?

Od czasu do czasu mam z tym problem...

Na początku layout, który stworzyliśmy od podstaw problem w oponach… ale w serwisie gdzie pojawia się komunikat, że ten komunikat się pojawia.

Później był problem z baterią (tylko 1 bateria w moim modelu), po jej serwisie w serwisie... ten problem nadal się pojawia.

Czy ktoś naprawił ten problem?

Czy to uszkadza komputer samochodu? A może jest to zwarcie w przewodach elektrycznych w pojeździe?
[/CYTAT]
 

Attachments

1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top